Latvijas zivsaimniecības politikas ārlietas, jeb kur lai dabū atbildības kapacitāti?

1. daļa
2. daļa
3. daļa
4. daļa

Latvijas zivsaimniecības politikas nacionālās dīvainības, jeb par to, kas bij’, par to, kas būs?...

1. daļa
2. daļa
3. daļa

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
Par mums Partneri Vides aizsardzība Normatīvie akti Sacensības Rekordi IGFA OCEAN2012 Filmas Fotogalerija

Zemes īpašnieku, pašvaldību un valsts atbildība mazo upju aizsardzībai.

Pagājušā gada nogalē noslēdzās augstāk minētais „Latvijas vides aizsardzības fonda” finansēts projekts. vadošais partneris bija biedrība “Baltijas Vides Forums”, sadarbības partneris – biedrība “Latvijas Makšķernieku asociācija”, sadarbības iestāde – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Vides aizsardzības departaments.

Projekts tika īstenots atbilstoši Vides politikas pamatnostādnēs definētajiem politikas mērķiem:  

  • apzināt un identificēt problēmas un nepieciešamos pasākumus mazo upju aizsardzībai (F1.8);
  • pilnveidot normatīvo aktu bāzi, lai noteiktu prasības ūdens objektu apsaimniekošanai neatkarīgi no objekta piederības (F1.9). 

Projekta īstenošanai tika noteikts sekojošs mērķis: organizēt un moderēt mērķtiecīgu dialogu ar dažādām ieinteresētām pusēm, lai izvērtētu Latvijas mazo upju pārvaldības (tai skaitā apsaimniekošanas) pašreizējo praksi un normatīvo aktu regulējumu, noteiktu galvenās risināmās problēmas un sniegtu priekšlikumus nepieciešamām izmaiņām labākai mazo upju pārvaldībai tuvākajā nākotnē.

Projekta ietvarā tika īstenotas sekojošas aktivitātes:

  • sagatavots analītiski informatīvs apskats “Latvijas mazo upju pārvaldība un apsaimniekošana. Pagātne. Tagadne.” – PIEEJAMS ŠEIT;
  • sagatavots analītisks normatīvo aktu izvērtējums par tiesībām un pienākumiem mazo upju apsaimniekošanas jomā:  “Ziņojums par normatīvo regulējumu par tiesībām un pienākumiem ūdeņu apsaimniekošanā” PIEEJAMS ŠEIT;
  • piecas tematiskas domnīcas ar vienas nozares un interešu grupas pārstāvjiem: ar pašvaldību pārstāvjiem (25.10.2018.); ar zivsaimniecības nozares pārstāvjiem (30.10.2018.); ar tūrisma nozares pārstāvjiem (31.10.2018.); ar mazo HES un meliorācijas nozares pārstāvjiem (12.11.2018.); ar Valsts vides dienesta pārstāvjiem (28.11.2018.); atsevišķa tikšanās ar VARAM Telpiskās plānošanas departamenta pārstāvjiem (30.10.2018.); integrētais seminārs ar visu iesaistīto pušu līdzdalību (04.12.2018.), kura galvenais mērķis bija iepazīstināt ar novērtējuma par esošās situācijas privāto upju apsaimniekošanā galvenajiem secinājumiem un pārrunāt iespējamos turpmākos darbības virzienus situācijas uzlabošanai Latvijā;
  • sagatavots “Kopsavilkums par galvenajām mazo upju pārvaldības un apsaimniekošanas problēmām Latvijā un ieteiktie rīcības virzieni situācijas uzlabošanā” – PIEEJAMS ŠEIT.

Latvijas Makšķernieku asociācija pateicas par sadarbību“Baltijas Vides Forumam”, VARAM Vides aizsardzības departamentam un visiem interesentiem!

Projekta turpinājums - 2019./2020.gadā


Projekts
"Upju efektīvas pārvaldības un apsaimniekošanas nodrošināšana"

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

LMA ir: International Game Fish Association (IGFA) biedre, OCEAN2012 biedre un European Anglers Alliance (EAA) asociētā biedre
LAA is: the Official Fishing Club of the International Game Fish Association (IGFA), the Member of the OCEAN2012
and the Associated Member of the European Anglers Alliance (EAA)

  Biedrība “Latvijas Makšķernieku asociācija”, Lāčplēša iela 23-17, Rīga, LV - 1011.
E-pasts: albiart@inbox.lv. Mob.: (+371) 2928 5934.
Reģ. Nr. LV 40008060351, A/S Swedbank, Kods: HABALV22, Konta Nr. LV12HABA0551008254792. Created by OMNI RIGA, ©2008.